കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനു പുതിയ ദിശാബോധം നല്‍കുന്നതാണ് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ്.

കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനു പുതിയ ദിശാബോധം നല്കുന്നതാണ് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ്.സമസ്തമേഖലകള്ക്കും ആശ്വാസം ഏകുന്നതാണ് ബജറ്റ് .തൊഴില് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ച് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന രൂക്ഷ പ്രശ്നമായ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാന് ബജറ്റ് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്ഷന് വര്ധിപ്പിച്ച് അവശ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിത ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ബജറ്റില് പദ്ധതികളുണ്ട്.

വന്കിട വ്യവസായങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനു ബജറ്റ് വിഭവന ചെയ്യുന്നു.ബജറ്റിലെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കണ്ണുമടച്ച് വിമര്ശിക്കുന്നത് തുടര്ഭരണം ഇടത് ജനാധിപത്യമുന്നണിക്ക് ലഭിക്കും എന്നുറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ്.
ബജറ്റ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണയേകാനും അത് നടപ്പില് വരുത്തുന്നതിനു ഗവണ്മെന്റിനോടൊപ്പം നില്ക്കാനും പൊതു സമൂഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.