കേരളത്തിലോടുന്ന തീവണ്ടികള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുന്നത് പ്രതിഷേധാര്‍ഹം

കേരളത്തിലോടുന്ന തീവണ്ടികള്

നിര്ത്തലാക്കുന്നത് പ്രതിഷേധാര്ഹം

കേരളത്തില് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവണ്ടികള് നിര്ത്തലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം റയില്വെ പിന്വലിക്കണം
കോവിഡ്-19 കാലത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്
കൂടുതല് ഇളവുകള് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിലവിലുള്ള പരിമിതമായ യാത്രാ സൗകര്യംപോലും നിഷേധിക്കുന്നത്.
കോവിഡ് -19ന്റെ മറവില് സ്വകാര്യവല്ക്കരണം വ്യാപകമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ തീവണ്ടികള് റദ്ദാക്കാനുള്ള
തീരുമാനമെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി തിരുത്തിക്കാന് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം. കൂടുതല് പാസഞ്ചര് തീവണ്ടികള് ഓടിച്ചും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവണ്ടികള്ക്ക് കൂടുതല് സ്റ്റോപ്പുകള് അനുവദിച്ചും യാത്രാ ദുരിതം പരിഹരിക്കണം