കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനു പുതിയ ദിശാബോധം നല്‍കുന്നതാണ് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ്.

കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനു പുതിയ ദിശാബോധം നല്കുന്നതാണ് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ്.സമസ്തമേഖലകള്ക്കും ആശ്വാസം ഏകുന്നതാണ് ബജറ്റ് .തൊഴില് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ച് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന രൂക്ഷ പ്രശ്നമായ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാന് ബജറ്റ് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്ഷന് വര്ധിപ്പിച്ച് അവശ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിത ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ബജറ്റില് പദ്ധതികളുണ്ട്.

വന്കിട വ്യവസായങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനു ബജറ്റ് വിഭവന ചെയ്യുന്നു.ബജറ്റിലെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കണ്ണുമടച്ച് വിമര്ശിക്കുന്നത് തുടര്ഭരണം ഇടത് ജനാധിപത്യമുന്നണിക്ക് ലഭിക്കും എന്നുറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ്.
ബജറ്റ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണയേകാനും അത് നടപ്പില് വരുത്തുന്നതിനു ഗവണ്മെന്റിനോടൊപ്പം നില്ക്കാനും പൊതു സമൂഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ക്കും അതിന്റെ നേതാക്കള്‍ക്കും

കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജന്സികളെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്ക്കും അതിന്റെ നേതാക്കള്ക്കും എതിരെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛയും അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം മോഡി സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം അന്വേഷണ ഏജന്സികളെ സ്വന്തം വരുതിക്ക് നിര്ത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയവേട്ട തുടങ്ങിവച്ചത്. ഡല്ഹിയില് തങ്ങളുടെ മൂക്കിനു താഴെ ബിജെപി ഇതര രാഷ്ട്രീയം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നുവെന്നത് അവര്ക്ക് സഹിക്കാന് കഴിയുന്നതിനുമപ്പുറമായിരുന്നു

പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയ്ക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കരുത്: ഡി രാജ

പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയ്ക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കരുത്: ഡി രാജ
പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത നേടുന്നതിനെന്ന പേരിൽ വിദേശ സ്വകാര്യ കോർപ്പറേറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കരുതെന്നും പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനം (ഡിആർഡിഒ), ഓർഡനൻസ് ഫാക്ടറികൾ, പ്രതിരോധ പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ (ഡിപിഎസ്‌യു) എന്നിവയെ ശാക്തീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ആവശ്യപ്പെട്ടു.